Onko elämässäsi haasteita? Masennusta? Ahdistusta? Ihmissuhdeongelmia? Kriisi? 

Työnohjattua Gestalt- eli hahmoterapiaa (sensomotorisen psykoterapian opinnoilla syvennettynä) sekä TRE-ohjausta Kangasalla, Tampereen ja Kangasalan rajalla.

Tietoa minusta

Työ­ot­teeni on kehol­linen ja asiakkaan koke­musta pai­nottava. Pidän tär­keänä jokaisen asiak­kaani yksi­löl­li­syyttä ja tar­vetta tulla näh­dyksi itsenään, yksi­löl­lisenä ihmisenä, eikä esi­mer­kiksi pel­kästään diag­noo­sinsa kautta.

Mitä on diag­noosin tai elämän haas­teel­li­suuden takana, kuka on tämä ainut­laa­tuinen ihminen ja miten hän kokee itsensä osana ympäristöään?

Menneet asiat vai­kut­tavat eri tavoin tässä ja nyt, myös minun ja asiak­kaani väli­sessä kon­tak­tissa. Tätäkin kon­taktia on tärkeä tutkia. Keho sekä luovat mene­telmät, kuten piir­tä­minen, kir­joit­ta­minen jne. tuovat esille asioita, joita ei vält­tä­mättä pel­kästään puhu­malla löydy.
Minun teh­täväni ei ole antaa neuvoja ja ohjeita, vaan auttaa asia­kastani löy­tämään itsestään kaikki se viisaus ja voima, joka hänessä on jo olemassa.

Ammatillinen taustani ja kokemukseni 

Yksi­tyis­vas­taan­ottoni alkoi elo­kuussa 2015, jolloin aloitin tera­peut­ti­har­joit­te­lijana. Suurin osa asiak­kaistani ovat yksi­lö­te­ra­piassa ja iältään 16–75-vuotiaita.

Toimin tera­peuttina myös Väes­tö­liiton Tera­pia­pal­ve­luissa sekä Kan­ga­salla, että Väes­tö­liiton Tera­pia­pal­ve­luiden Alek­san­te­rin­kadun toi­mi­pis­teessä Tampereella.

Olen tehnyt myös krii­si­työn­te­kijän työtä ja ohjannut eri­laisia ryhmiä Tam­pereen Mie­len­ter­veys­seuran krii­si­keskus Osvii­tassa 2016–2018. Ryhmiä olen ohjannut siellä pyy­det­täessä edelleen.

Hah­mo­te­ra­peu­tiksi opis­kel­lessani olin vapaa­eh­toisena tuki­hen­kilönä krii­si­kes­kuk­sessa, koh­tasin ihmisiä eri­lai­sissa elämän krii­seissä, sekä kas­vo­tusten että val­ta­kun­nal­li­sessa krii­si­pu­he­li­messa. Ennen tera­peutin työtäni työs­ken­telin opettajana.

Lue lisää aiheista ja ota yhteyttä!