TRE-ohjaus

TRE-aloituskurssi sertifioidun ohjaajan opastuksella 

Olen kou­lu­tuksen käynyt, ser­ti­fioitu TRE-ohjaaja. Päi­vitän kou­lu­tustani vuo­sittain ohjaajien kou­lu­tus­päi­villä. TRE-aloi­tus­kursseja pidän yhdelle tai kah­delle hen­ki­lölle ker­rallaan omissa tiloissani Kan­ga­salla. Voit myös kutsua minut pitämään aloi­tus­kurssia hieman isom­malle ryh­mälle esim. omaasi tai työ­paikkasi tilaan.

Mitä TRE on? 

Trauma Releasing Exercises eli TRE on yksin­ker­tainen ja hel­posti omak­suttava itse­hoi­to­me­ne­telmä, jonka vai­ku­tukset ilme­nevät nopeasti. TRE ren­touttaa, aktivoi ja mobi­lisoi stressin ja trau­maat­tisten koke­musten jän­nit­tämiä lihaksia. Mene­tel­mässä käyn­nis­tetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava luon­nol­linen ja nopeasti vai­kuttava palautumismekanismi.

Syvien lihas­jän­ni­tysten vapau­tuessa kehossa herää luon­tainen pyr­kimys koko­nais­val­taiseen ehey­ty­miseen, jolloin kehon ais­ti­mukset, tunteet ja ajattelu jäsen­tyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja ole­mi­sensa. Näin har­joitus voi käyn­nistää laaja-alaisen pro­sessin, josta on apua myös nyky­hetken stressinhallinnassa.

TRE-menetelmän kehittäjä

TRE:n kehittäjä on ame­rik­ka­lainen tohtori David Berceli, kan­sain­vä­li­sesti tun­nettu stressin- ja trau­man­hoidon asian­tuntija. Hän on kehit­tänyt ja opet­tanut TRE-mene­telmää yli 20 vuoden ajan. 

Kenelle TRE sopii?

TRE auttaa sel­viämään stressiä, jän­ni­tyksiä ja traumoja aiheut­ta­neista koke­muk­sista. TRE:tä hyö­dyn­tävät kuor­mit­ta­vissa amma­teissa toi­mivat hen­kilöt: poliisit, palo­miehet, krii­sia­lu­eella toi­mivat avus­tus­työn­te­kijät, sota-alu­eella toi­mivat sotilaat, ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kunta, eri­tyi­so­pet­tajat, sosi­aa­li­työn­te­kijät jne.

Mene­telmää käy­tetään sota­ve­te­raanien trau­ma­pe­räisen stres­si­häiriön hoitoon ja ehkäisyyn, päih­de­kun­tou­tukseen, pari­suh­de­vä­ki­vallan ehkäisyyn ja urhei­lu­val­men­nukseen. TRE sopii myös oma­toi­misen kehon­huollon ja ren­tou­tu­misen välineeksi.

TRE auttaa kollektiivisten traumojen käsittelyssä

Mene­telmää on käy­tetty menes­tyk­sek­käästi useissa eri maissa ja kult­tuu­reissa per­heiden ja laa­jempien sosi­aa­listen yhtei­söjen koh­taa­missa traumoissa.

Esi­mer­kiksi luon­non­ka­ta­stro­fia­lueilla, kuten vuoden 2008 Kiinan Sic­huanin maan­jä­ris­tyksen, Japanin Sen­daissa vuoden 2012 hyö­ky­aallon aiheut­taman tuhon ja Filip­pii­neillä paljon tuhoa aiheut­taneen vuoden 2013 troop­pisen Haiya-hir­mu­myrskyn jälkeen mene­telmää ope­tettiin suu­relle jou­kolle kotinsa ja per­heen­jä­se­nensä menet­tä­neitä ihmisiä.

Vuonna 2014 mene­telmää on ope­tettu Syyrian pako­lai­sille Tur­kissa ja vuonna 2015 Nepalissa.

TRE:n hyödyt

Metodin käyt­täjät ovat ker­toneet muun muassa näistä hyö­dyistä heille itselleen:

 • Vähemmän huolia ja ahdistusta
 • Vähemmän trau­ma­pe­räisen stres­si­häiriön oireita
 • Enemmän energiaa ja kestävyyttä
 • Paran­tunut parisuhde
 • Vähemmän työ­stressiä
 • Parempi uni
 • Vähemmän pari­suh­de­konflikteja
 • Vähemmän lihas- ja selkäkipuja
 • Lisään­tynyt notkeus
 • Paran­tunut impuls­si­kont­rolli ja tun­teiden hallinta
 • Vähemmän van­hojen vam­mojen aiheut­tamia haittoja
 • Vähemmän vaka­vasta sai­rau­desta joh­tuvaa ahdistusta
 • Vähemmän kroo­nisen sai­rauden aiheut­tamia haittoja

TRE:n perusteet tutuksi peruskurssilla 

TRE:n perusteet on suo­si­tel­tavaa ope­tella perus­kurs­silla tai ser­ti­fioidun TRE-ohjaajan yksi­lö­oh­jauk­sessa. Ser­ti­fioidut TRE-ohjaajat aut­tavat pro­sessin alkuun, ja heiltä saa apua myös myö­hem­missä vaiheissa.

TRE on vai­kuttava mene­telmä, ja pro­sessin ete­ne­minen on hyvin yksi­löl­listä. Joil­la­kuilla pro­sessi voi nostaa pintaan hau­tau­tu­neita mie­li­kuvia, tun­teita ja muistoja, joten nega­tii­vi­siakin tun­te­muksia saattaa ilmetä. Tähän on hyvä varautua ja hyväksyä se osana pro­sessia, oman his­torian ja koke­muksen eheyt­tä­mistä. Toi­silla pro­sessi etenee ilman tun­ne­ko­ke­muksia tai tuottaa ainoastaan posi­tii­visia koke­muksia alusta lähtien.

Käänny tarvittaessa lääkärin tai psykoterapeutin puoleen

Monet kai­paavat jossain vai­heessa yhteyttä ohjaajaan tai har­joi­tus­ryhmään, vaikka oma har­joittelu etenisi suju­vasti. Osalla TRE-ohjaa­jista on psy­ko­te­ra­peutin, psy­ko­login tai lää­kärin kou­lutus, ja suo­sit­te­lemme heidän puo­leensa kään­ty­mistä, jos har­joitus nostaa pintaan vai­keita, käsit­te­le­mistä vaa­tivia koke­muksia men­nei­syy­destä tai jos sinulla on jokin huo­miota vaativa perussairaus.

Pro­sessin ede­tessä ja kehon vapau­tuessa van­hoista jän­ni­tyk­sistä, monet kokevat koko­nais­val­taisen ren­touden ja rauhan lisääntyvän.

Lähde: TRE-Finland