TRE®-ohjaus

TRE®-aloituskurssi sertifioidun ohjaajan opastuksella 

Olen kou­lu­tuksen käynyt, ser­ti­fioitu TRE-ohjaaja. Päi­vitän kou­lu­tustani sään­nöl­li­sesti ohjaajien kou­lu­tus­päi­villä. TRE-aloi­tus­kursseja pidän yhdelle tai kah­delle hen­ki­lölle ker­rallaan omissa tiloissani Kan­ga­salla, aivan Tam­pereen rajalla. Tam­pereen bus­silla pääset ihan viereen. Voit myös kutsua minut pitämään aloi­tus­kurssia hieman isom­malle ryh­mälle esim. omaasi tai työ­paikkasi tilaan

Mitä TRE® on? 

TRE® (Tension, Stress & Trauma Releasing Exercises) on ame­rik­ka­laisen sosi­aa­lityön tohtori David Bercelin 2000-luvun tait­teessa kehittämä mene­telmä, jolla hän pyrki aut­tamaan Lähi-idän ja Afrikan sodissa fyy­si­sesti ja psyyk­ki­sesti trau­ma­ti­soi­tu­neita ihmisiä. Tuolloin TRE-har­joi­tusta ja koke­musta yhdisti vahva ver­taisuus ja jaka­minen toisten samaa koke­neiden kanssa. Parin vuo­si­kym­menen aikana itse­hoi­dol­lisen käytön lisäksi TRE®-menetelmästä on kehit­tynyt eri­laisia sovel­luksia aina urhei­lu­val­men­nuk­sesta ter­vey­den­huollon hoi­dol­lisiin tar­peisiin saakka. Suomeen mene­telmä ran­tautui 2008, ja ensim­mäiset ser­ti­fioidut TRE®-ohjaajat val­mis­tuivat David Bercelin luot­saa­masta kou­lu­tuk­sesta alku­vuo­desta 2010.
 
Val­pas­tu­minen sekä puo­lus­tau­tu­misen ja suo­jau­tu­misen reaktiot stres­saa­vissa tilan­teissa ovat kehomme auto­maat­tisia meka­nismeja. Stres­si­tason nous­tessa keho voi luon­tai­sesti vapauttaa yli­mää­räisen latauksen väri­se­mällä tai täri­se­mällä. TRE®-menetelmä poh­jautuu tähän: kehon fysio­lo­gisen täri­nä­me­ka­nismin tie­toiseen herät­telyyn, sen tutuksi teke­miseen ja har­joit­telun kautta tie­toisen ohjauksen opet­teluun. TRE-ohjauk­sessa ase­tutaan raa­mi­te­tusti ja tur­val­li­sesti tämän fysio­lo­gisen meka­nismin äärelle.
 

Kenelle TRE® sopii?

TRE:n tutus­tu­jalla voi olla hyvin monen­laisia toi­veita TRE:n suhteen. Itse­hoi­dol­lisena mene­telmänä TRE sopii ihmi­sille, joiden fyy­sinen ja psyyk­kinen ter­vey­dentila on nor­maali ja vakaa. Vaikka TRE:n läm­mit­te­ly­liik­keitä ja somen ”asian­tun­ti­joita” löytyy netistä joka lähtöön, suo­sit­te­lemme kai­kille mene­telmään tutus­tu­mista ser­ti­fioidun TRE®-ohjaajan avus­tuk­sella, joko yksi­lö­oh­jauk­sessa tai aloituskurssilla.

On tärkeää huo­mioida, että TRE ei sovi kai­kille. Sitä ei suo­si­tella esi­mer­kiksi sydä­nin­farktin tai syö­pä­leik­kauksen tai -diag­noosin jälkeen tai epi­lepsiaa sai­ras­ta­ville. Mikäli taus­talla on vakavia trau­ma­ko­ke­muksia, trau­maat­tista stres­si­häi­riötä (PTSD), masen­nusta, ahdis­tusoi­reita, kak­si­suun­taista mie­lia­la­häi­riötä, paniik­ki­häi­riötä, psy­koo­si­tai­pu­musta tai skit­so­freniaa, silloin tarkka arviointi siitä, onko TRE mah­dol­linen, käydään aina sosiaali- tai ter­vey­den­huollon ammat­ti­laisen kanssa, esi­mer­kiksi sosio­nomin, ter­vey­den­hoi­tajan, sosi­aa­li­työn­te­kijän, sai­raan­hoi­tajan, psy­ko­login, toi­minta- tai fysio­te­ra­peutin, oman psy­ko­te­ra­peutin tai muun amma­til­lisen yhteis­työ­tahon kanssa. Mie­len­ter­veyden pul­mista kär­sivien suun­ni­tel­lusta hoi­dol­li­sesta TRE:stä vastaa aina psy­ko­te­ra­peutti tai psy­kiatri, joka on myös ser­ti­fioitu TRE®-ohjaaja.

TRE®:n hyödyt

Metodin käyt­täjät ovat ker­toneet muun muassa näistä hyö­dyistä heille itselleen:

 • Vähemmän huolia ja ahdistusta
 • Vähemmän trau­ma­pe­räisen stres­si­häiriön oireita
 • Enemmän energiaa ja kestävyyttä
 • Paran­tunut parisuhde
 • Vähemmän työ­stressiä
 • Parempi uni
 • Vähemmän pari­suh­de­konflikteja
 • Vähemmän lihas- ja selkäkipuja
 • Lisään­tynyt notkeus
 • Paran­tunut impuls­si­kont­rolli ja tun­teiden hallinta
 • Vähemmän van­hojen vam­mojen aiheut­tamia haittoja
 • Vähemmän vaka­vasta sai­rau­desta joh­tuvaa ahdistusta
 • Vähemmän kroo­nisen sai­rauden aiheut­tamia haittoja

TRE®:n perusteet tutuksi peruskurssilla 

TRE-har­joi­tusta voisi löy­hästi verrata uimisen opet­teluun. On hyvä, että joku opastaa alkuun ”mata­lassa vedessä” ja huo­lehtii tur­val­li­suu­desta. TRE-mene­tel­mässä, samoin kuin uimi­sessa, ensim­mäiset kerrat ovat tutus­tu­mista, miten keho ja mieli suh­tautuu uuteen ele­menttiin: tun­tuuko tur­val­li­selta, yltä­vätkö jalkani ja käteni tar­vit­taessa pohjaan, pys­tynhän var­muu­della itse sää­te­lemään tapah­tumaa. Kuten uimi­sessa, mitä tutum­maksi veden ele­mentti tulee, sitä luot­ta­vai­semmin voi antautua veden kan­na­tel­ta­vaksi, oppia koke­muk­sel­li­sesti yhä syvemmin kehon ja veden suh­teesta, ja näin vähi­tellen edeten voi siirtyä aikuisten altaaseen. Aivan samoin on TRE har­joi­tuk­sessa; tärinän, tur­val­li­suuden tunteen ja itse­sää­telyn tul­lessa tutum­maksi omaan kehoon ja har­joi­tukseen voi luottaa yhä syvemmin ja tärinän voi antaa edetä hil­jalleen läpi koko kehon. Usein tähän on hyvä varata aikaa useampi kuukausi.

Kuten kai­kissa kehol­li­sissa mene­tel­missä, TRE:ssä kes­keistä on tur­val­lisuus; muun muassa sie­toik­kunan käsite ja ”TRE-lii­ken­ne­valot” käydään asiakkaan kanssa läpi ennen TRE:n aloit­ta­mista. Nämä ovat kes­keisiä teemoja myös TRE ohjaa­ja­kou­lu­tuk­sessa. Täri­nä­me­ka­nismin ohella vähintään yhtä tär­keänä osana TRE-har­joi­tusta on itse­sää­telyn oppi­minen. Tällä tar­koi­tetaan sitä, että koko har­joi­tuksen ajan keho-mielen utelias havain­nointi ja tar­vit­taessa har­joi­tuksen kes­keyt­tä­minen on mah­dol­lista. Har­joi­tuksen inten­si­teettiä sää­dellään hetki het­keltä, ”kat­hart­tisia pai­kal­ta­pois­tu­misia” TRE:ssä ei har­rasteta, ne ovat toi­pu­misen esteenä – kog­nitio, etuot­sa­lohko ei pysy koke­muksen jäsen­tä­mi­sessä mukana. Silloin toi­pu­mis­pro­sessi ei pääse ete­nemään, koska tärkeä osa­tekijä puuttuu. Kehol­liset mene­telmät, TRE mukaan lukien ovat varsin vai­kut­tavia, sen vuoksi on tärkeää tietää, miksi ja miten on TRE-har­joi­tusta teke­mässä, ettei har­joitus tee omaa oloa tukalammaksi.

Lähde ja lisä­tietoa: https://​www​.tre​finland​.fi/​?​p​a​g​e​_​i​d​=​1​8​914